Στόχοι


Το έργο HEDforALL στοχεύει στη βελτίωση της συμπερίληψης των Φοιτητών με Αναπηρίες (ΦμεΑ) (δηλαδή οπτική, ακουστική, κινητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΕΙ) και στη στήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού ώστε να αναπτύξει ψηφιακές ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ΦμεΑ σε προσβάσιμους πόρους και τη στροφή προς την ψηφιακή εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση. Ο απώτερος στόχος του έργου HEDforALL είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου εκπαιδευτικού υλικού, πρακτικών ανάπτυξης και μεθοδολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/e-Learning για την εφαρμογή της ψηφιακής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 

 • Να προσδιορίσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της SwD για προσβάσιμο υλικό σχετικά με διαφορετικά θέματα/μαθήματα που διδάσκονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις ανάγκες που αποκαλύπτει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους ίδιους τους ΦμεΑ. 
  • Εξέταση της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας του διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των συμβούλων προσβασιμότητας σε σχέση με διάφορες μορφές προσβάσιμου υλικού και πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ΦμεΑ προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες κατάρτισης τους, να εξετάσουν τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης στις γνώσεις τους.
  • Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματικής ανάπτυξης για το διδακτικό προσωπικό και τους συμβούλους προσβασιμότητας που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εξ αποστάσεως μαθήματα χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να παρέχουν στους ΦμεΑ ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 
  • Να αναπτύξει το καταλληλότερο προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για ΦμεΑ όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη χρηστικότητα και την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και να το αξιολογήσει σε βάθος μέσω ερευνών με τελικούς χρήστες.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για διδακτικό προσωπικό και συμβούλους προσβασιμότητας (π.χ. Οδηγός Προσβάσιμου Υλικού, Εκπαιδευτικά βίντεο YouTube και Οδηγός για προγράμματα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), με συγκεκριμένο σύνολο πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών για προσβάσιμη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού καθώς και για την εφαρμογή εξ αποστάσεως προγραμμάτων προς ΦμεΑ.
  • Να εφαρμόσουν πιλοτικά προσβάσιμα εξ αποστάσεως μαθήματα με τους ΦμεΑ και να αξιολογήσουν την επάρκεια προσβασιμότητας και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
  • Να υλοποιηθεί το πρώτο ανοιχτό και δωρεάν διαδικτυακό αποθετήριο προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού διαφορετικών θεμάτων που θα χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο. 
  • Να διαδοθούν τα αποτελέσματα του έργου σε διεθνές επίπεδο.
  elΕλληνικά
  Μετάβαση στο περιεχόμενο